top of page

רמי אטר, אמן, פסל

רמי אָטֵר,  יליד 1960,  אמן, פסל,  מפסל בברזל תוך שיח עם המופשט

אטר מפסל בברזל, פעמים רבות עם נגיעות פליז, ומשתמש בטכניקות עבודה בחום ומיזוג חומרים שפיתח בעצמו לעיצוב מירקם וצבע, ובכך מוסיף רבדים ליצירתו מעבר להיבט הצורני.
אָטֵר התמחה בפיסול בברזל בסדנתו של האמן רמי רודיך בגבעתיים, בה הוא ממשיך ליצור גם כיום. עבודותיו ותערוכותיו הוצגו בחללים שונים; מוזיאונים (מוסקבה, ירושלים), בתי אמנים (תל אביב, ראשון לציון, חיפה), גלריות עירוניות (גבעתיים, פתח תקווה), גלריות מסחריות (פריז, ניו יורק, מינכן) ועוד.

חבר באיגוד האמנים הפלסטיים.
אָטֵר הוא יוצר אקספרסיבי, ופרשנות של יצירותיו חייבת לצאת מהנחה זו. חייו, האנשים הסובבים אותו, אלה הקיימים ואלה שאינם קיימים עוד - משפיעים על מהות יצירתו ומתווים את קווי פסליו. לעיתים, החסר יוצר בפסליו את הקיים והמסה המלאה מעצבת ואף יוצרת את הסביבה העוטפת את העבודה.
השימוש בתנועה הוא אחד מקווי הבנייה הטיפוסיים לפסליו של רמי אָטֵר, כמו גם השימוש המובהק בחלל.
אָטֵר יוצר שפה שגבולותיה אינם ברורים, באמצעותה מוזמן הצופה לפרש את הדיאלוג בין הגשמי הנראה לעין ובין החלל החסר הנוצר בתוכו.
יש ביצירותיו הקונסטרוקטיביסטיות של רמי אָטֵר התייחסות למניפסט הריאליסטי של הפיסול בו הוגדרו האמנים כממשים את תפיסת העולם בעיצוב החלל והזמן .
פסליו הקונסטרוקטיביסטיים של אָטֵר, כמו הפסלים המיתיים הידועים מהיסטורית הפיסול לדורותיה, מהווים ישות קיימת מעוצבת בפשטות. אלה הם אובייקטים הנמצאים בזכות עצמם, נוהגים על פי חוקיהם הם, אך נטענים במשמעותם מהתייחסותם למוטיב התנועה ולמוטיב הזמן - מן העימות בין חוקיהם לחוקים חיצוניים להם.
"אטר יצר סדרת פסלי ברזל הנעים בתנועה כלפי מעלה ויוצרים פרשנות מיתית למושג האינסוף. אטר בונה מארג מעניין של מודלים דמויי מגדלים מפוסלים, בנויים בברזל, חומר קשה הלקוח מן מהאדמה. בפסליו הוא מבקש מהמתבונן בהם לצלול למרחבי הפנימיות של נפשו ולהמשיך את הקו הנוצר בברזל מעלה מעלה אל הלא קיים. " (דורון פולק)

A sculpture from "Edge of Chaos" series by Rami Ater

Edge of Chaos

"Edge of Chaos" sculptures series

A sculpture from "Children House" series by Rami Ater

Children House

7/10 Responsive works

A sculpture from "In my Head" series by Rami Ater

In my head

"In my head" sculptures series

A sculpture from "Barriers" series by Rami Ater

Barriers

Sculptures series

A sculpture from "Life" series by Rami Ater

Life

Sculptures series

An Iron sculpture

Recent works

Some of Rami Ater's recent works

A sculpture from "Oblivion" series by Rami Ater

Oblivion

"Obscurity of Oblivion" sculptures

A sculpture from "Pillars" series by Rami Ater

Pillars

"Pillars"

A wall work by Rami Ater

Wall works

Talk to the wall

An Iron sculpture

Other works

Other sculptures series

Figures

Figures

A sculpture from "The way to" series by Rami Ater

The way to

"The way to" sculptures series

A sculpture from "Ring" series by Rami Ater

The rings

Circles and rings sculptures series

A sculpture from "Drawing in the air" series by Rami Ater

Drawing in the air

Drawing in the air

bottom of page